• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-01-24
  • Identyfikator ogłoszenia: #57765

Działka, plac manewrowy, budynki - Leszczynek

Sygn. akt: XIV GUp 256/18

Syndyk masy upadłości Wojciecha Żuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma „BUDMEL” Wojciech Żuk w Kutnie sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do upadłego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Leszczynek gm. Kutno (siedziba firmy Budmel), działka nr 88 o pow. 0,34 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi księgę Wieczystą KW nr LD1K/00025534/5

za cenę nie niższą niż 520.000 zł

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zaklejonej ofercie z napisem: ”Oferta zakupu nieruchomości” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15.00 w ostatnim dniu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny oraz oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży. Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem. Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr: 10 1020 3408 0000 4602 0384 0816
W przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy należy dołączyć aktualny odpis z CEDIG lub z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną należy załączyć oświadczenie, iż współmałżonek wyraża zgodę na zakup nieruchomości lub oświadczenie o zawarciu umowy rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu, wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Ofertę należy złożyć na adres biura syndyka: 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu, informacje o przedmiocie sprzedaży udzielane są pod nr 694 834 447.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Działka zabudowana jest budynkami usługowymi z utwardzonym placem manewrowym, ogrodzona z bramą wjazdową przesuwną.
Teren nieruchomości, poza powierzchnią zabudowaną obiektami, powierzchnią utwardzoną, stanowi urządzone trawniki i place składowe.
Nieruchomości położone są w terenie uzbrojonym w wiejską sieć instalacji energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lokalnej - szambo.

Na działce zlokalizowane są budynki:
- biurowo - garażowo - gospodarczy (pow. zabudowy 291 m2, pow. użytkowa części biurowej 81 m2, pow. użytkowa części garażowo - gospodarczej 148 m2)
- socjalny z kotłownią (pow. zabudowy 144 m2, pow. użytkowa 115 m2)
- warsztatowo - garażowy (pow. użytkowa 170 m2)

Data publikacji ogłoszenia: 24.01.2023 r.

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • brak / dowolne
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej