• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-10-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #57098

Działki (rolne, leśna i zabudowana) w lubochenku, Smardzewicach i Tomaszowie Maz.

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert - na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, o łącznej powierzchni 1,6400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 5 258/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;

2) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 130/23, 130/24, o łącznej powierzchni 0,2108 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072800/2 wraz z udziałem w wysokości 676/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW o numerze PT1T/00072799/1;

3) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 130/25, 130/26, 130/27, 130/28, 130/29, o łącznej powierzchni 0,5281 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072798/4 wraz z udziałem w wysokości 1 694/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;

4) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 58/25, o powierzchni 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW o numerze PT1T/00066604/3;

5) nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, przy ulicy Ludwikowskiej 99, działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 57/9 oraz 58/1, o łącznej powierzchni 0,2035 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048926/4;

6) udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, leśnej, położonej w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1351, o powierzchni 0,1424 ha dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00065468/0.

2. Ceny wywoławcze za poszczególne nieruchomości opisane w pkt 1 Ogłoszenia wynoszą:

1) 677.600,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1 Ogłoszenia;
2) 80.800,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 2 Ogłoszenia;
3) 201.600,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 3 Ogłoszenia;
4) 10.640,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 4 Ogłoszenia;
5) 519.200,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 5 Ogłoszenia;
6) 8.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 6 Ogłoszenia.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29 listopada 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – XIV GUp 500/21”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 45 1090 1304 0000 0001 4835 1955/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ceny wywoławcze wskazane w Ogłoszeniu stanowią ceny netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług, jeżeli przedmiot sprzedaży nie będzie objęty zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, tekst jedn. ze zm.) - zwana dalej również jako u.p.t.u. W przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wezwanie syndyka zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. – według wzoru przygotowanego przez syndyka masy upadłości.

6. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup500 – w odpowiedniej zakładce.

8. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 28 listopada 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 726 790 740 lub 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej