• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-09-02
  • Identyfikator ogłoszenia: #34144

Dzierżawa przedsiębiorstwa - Hotel

Syndyk masy upadłości Hotel Turmot Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza szósty przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Hotel Turmot Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Hotel Turmot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 55-1 k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych oraz zobowiązań;

2. w skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:
a) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kluki nr 1A, oznaczona zgodnie z ewidencją gruntów jako działki gruntu nr 970 i 978, obręb 5 Kluki, gmina Kluki, o łącznej powierzchni 17.461 m2, na której wzniesiono budynek hotelowo-gastronomiczny o powierzchni użytkowej 1.691,20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PT1B/00044685/7;
b) zbiór ruchomości, stanowiących wyposażenie hotelu, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa - o wartości zgodnie z wyceną 44.499,90 zł,
c) należności - w szczególności z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w lit. a,

3. cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 880.000,00 złotych (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto;

4. przedmiot sprzedaży obciążony jest prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy przedsiębiorstwa, zgodnie z umową dzierżawy zawartą w dniu 30 sierpnia 2017 roku;

5. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godziny 16.00 na adres: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa Hotel Turmot” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres);

6. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 80.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:
09 1090 1304 0000 0001 3258 2925 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

7. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 23 września 2019 roku, godzina 15.00 w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, sala nr XIII

Przedsiębiorstwo można oglądać w terminie do dnia 20 września 2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • turystyka, hotelarstwo
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: www.biznes2biznes.com

Dodatkowe informacje

wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej