• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #61297

Huta Anewal - sprzedaż ruchomości

Sygn. akt: PT1P/GUp/2/2022

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są:

a) ruchomości szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży (w tym wyposażenie związane z prowadzeniem huty szkła, w szczególności formy szklarskie, filtr pyłów, transformator olejowy, materiały budowlane, narzędzia, sprzęt komputerowy, meble biurowe, wyposażenie biurowe),

b) zbiór ruchomości (oferowanych do sprzedaży łącznie) - obejmujący maszynę rzędową wraz ze związanymi z nią ruchomościami - szczegółowo wymienione w załączniku nr 2 do warunków sprzedaży.

2. Oferta dotycząca całego zbioru ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży będzie miała pierwszeństwo przed ofertami dotyczącymi pojedynczych ruchomości.

3. Cena wywoławcza wynosi:
- w przypadku zespołu składników masy upadłości, o których mowa w ust. 1 lit. a) [zbiór ruchomości oferowanych do sprzedaży łącznie wymienionych w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży albo zespołu składników masy upadłości] – 918 464,00 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote);

- w przypadku zespołu składników masy upadłości, o których mowa w ust. 1 lit. b) [zbiór ruchomości oferowanych do sprzedaży łącznie - obejmujący maszynę rzędową wraz ze związanymi z nią ruchomościami - wymienionych w załączniku nr 2 do warunków sprzedaży] – 800 910,23 zł (osiemset tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i dwadzieścia trzy grosze);

- w przypadku oferty dotyczącej pojedynczych ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży – kwotę określoną w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, jako cena wywoławcza dla poszczególnego przedmiotu.

4. Cena ruchomości uwzględnia podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%.

5. Wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:

a) w pierwszym etapie – do dnia 7 czerwca 2024 roku godz. 16:00 - konkurs ofert - kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie na adres: Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź (dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres), z czytelnym oznaczeniem na kopercie "Oferta zakupu ruchomości".

b) w etapie drugim - od dnia 10 czerwca 2024 roku od godz. 10:00 do dnia 10 lipca 2024 roku do godz. 16:00 - jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony w etapie pierwszym - ruchomości będą oferowane do sprzedaży w cenie wywoławczej. O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia.

6. Przystępujący do konkursu ofert powinien przed złożeniem oferty, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, wpłacić - na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1020 3916 0000 0102 0312 6802 (HUTA SZKŁA ANEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości) - wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przy czym kwota wadium powinna być zaokrąglona w dół do pełnego złotego. W przypadku ofert dotyczących pojedynczych przedmiotów, których cena wywoławcza nie przekracza kwoty 1.000 zł (tysiąc złotych) - wpłacenie wadium nie jest wymagane.

7. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Cena sprzedaży - pomniejszona o wpłacone wadium - powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (przed podpisaniem umowy).

9. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie PT1P/GUp/2/2022 oraz warunki sprzedaży ruchomości załączone do wniosku syndyka, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12) oraz w Internecie na stronie: https://upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/huta;

10. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • produkcja inne
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Wrocław
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej