• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-03-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #58173

Huta Szkła Anewal - sprzedaż budynków i ruchomości

Sygn. akt: PT1P/GUp/2/2022

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż składników masy upadłości (nieruchomości oraz zbioru ruchomości), które są oferowane do sprzedaży łącznie – na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Piotrków Trybunalski, działki gruntu o numerach ewidencyjnych 277/84 i 277/82, o łącznej powierzchni 0,5941 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00104053/1 oraz prawo własności posadowionych na niej budynków - tj. budynku szamotowni z magazynem o powierzchni 1.670,00 m2 oraz hali produkcyjnej o powierzchni 1.473,00 m2 ;

b) zbiór ruchomości, stanowiących wyposażenie obiektu budynku szamotowni oraz hali produkcyjnej HUTY SZKŁA ANEWAL, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, stanowiącym ich integralną część;

2. cena wywoławcza wynosi 7.056.555,56 złotych (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy), w tym:

a) cena nieruchomości: 3.320.800,00 złotych netto;

b) cena łączna zbioru ruchomości: 3.735.755,56 złotych brutto;

3. cena ruchomości uwzględnia podatek od towarów i usług VAT według właściwej stawki. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług jeżeli czynność sprzedaży nie będzie objęta zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931)) (zwana dalej u.p.t.u.). W razie woli rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. - według wzoru przygotowanego przez syndyka masy upadłości;

4. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości – Huta Anewal” (dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres);

5. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium, w wysokości 500.000,00 złotych, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1020 3916 0000 0102 0312 6802 (prowadzony przez PKO BP Oddział 1 w Piotrkowie) najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

6. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza;

7. syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert;

8. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00, sala V w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Słowackiego 5;

9. wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza;

10. ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

11. przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

12. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty;

13. uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

14. cena sprzedaży - pomniejszona o wpłacone wadium - powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (przed podpisaniem umowy) albo warunkowej umowy sprzedaży (w przypadku nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu);

15. szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży nieruchomości wraz z ruchomościami zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 2 stycznia 2023 roku, w sprawie PT1P/GUp/2/2022, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12) oraz w Internecie na stronie: https://upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/huta;

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • brak / dowolne
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel: 726 790 740, 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej