• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-09-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #59445

Huta Szkła Anewal - sprzedaż działki, budynków i zbioru ruchomości

Sygn. akt: PT1P/GUp/2/2022

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż składników masy upadłości (nieruchomości oraz zbioru ruchomości) – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Piotrków Trybunalski, działki gruntu o numerach ewidencyjnych 277/84 i 277/82, o łącznej powierzchni 0,5941 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00104053/1 oraz prawo własności posadowionych na niej budynków - tj. budynek szamotowni z magazynem o powierzchni 1.670,00 m2 oraz hala produkcyjna o powierzchni 1.473,00 m2
oraz zbiór ruchomości stanowiących wyposażenie obiektu budynku szamotowni oraz hali produkcyjnej Huty Szkła ANEWAL, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, stanowiącym ich integralną część
– oferowane do sprzedaży łącznie;
b) zbiór ruchomości (oferowanych do sprzedaży łącznie) - obejmujący maszynę rzędową wraz ze związanymi z nią ruchomościami - szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2 do warunków sprzedaży, stanowiącym ich integralną część;
c) zbiór ruchomości (oferowanych do sprzedaży łącznie) - obejmujący wannę szklarską wraz ze związanymi z nią ruchomościami - szczegółowo wymienionych w załączniku nr 3 do warunków sprzedaży, stanowiącym ich integralną część.

2. Oferty dotyczące zbiorów ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c) będą rozpatrywane w przypadku braku ofert na zespół składników masy upadłości wskazany w pkt. 1 lit. a).

3. Cena wywoławcza wynosi:
a) w przypadku zespołu składników masy upadłości, o których mowa w pkt. 1 lit. a): 4 410 347,23 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia trzy grosze), w tym:
a) cena nieruchomości: 2.075.500,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) netto;
b) cena łączna zbioru ruchomości: 2.334.847,23 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) brutto;
b) w przypadku zbioru ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. b) (maszyna rzędowa): 961 092,27 zł (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia siedem groszy) brutto;
c) w przypadku zbioru ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. c) (wanna szklarska): 1 284 846,00 zł (milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) brutto.

4. Cena ruchomości uwzględnia podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług jeżeli czynność sprzedaży nie będzie objęta zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia z dnia 7 lipca 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1570) (zwana dalej u.p.t.u.). W razie woli rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. - według wzoru przygotowanego przez syndyka masy upadłości.

5. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19 października 2023 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź (dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres), z czytelnym oznaczeniem na kopercie: w przypadku zespołu składników masy upadłości, o których mowa w pkt. 1 lit. a): "Oferta zakupu nieruchomości wraz z ruchomościami"; w przypadku zbiorów ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. b) lub c ): "Oferta zakupu ruchomości".

6. Przystępujący do przetargu powinien (najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert), pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić - na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 10 1020 3916 0000 0102 0312 6802 (HUTA SZKŁA ANEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości) - wadium w wysokości:
a) w przypadku zespołu składników masy upadłości, o których mowa w pkt. 1 lit. a): 441.000,00 złotych,
b) w przypadku zbioru ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. b): 96.000,00 złotych,
c) w przypadku zbioru ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. c): 128.000,00 złotych.

7. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.

8. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 20 października 2023 roku o godzinie 9:00, sala V, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Słowackiego 5;

10. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza.

11. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

12. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

14. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

15. Cena sprzedaży - pomniejszona o wpłacone wadium - powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (przed podpisaniem umowy) albo warunkowej umowy sprzedaży (w przypadku nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu).

16. Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży nieruchomości oraz zbioru ruchomości, zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 29 sierpnia 2023 roku, w sprawie PT1P/GUp/2/2022, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12) oraz w Internecie na stronie: https://upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/huta;

17. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej