• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #61409

Kosierz- sprzedaż nieruchomości

Sygn. akt PT1P/GUp-s/178/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Marty Kucharskiej ogłasza piąty konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kosierz (gmina Dąbie, powiat krośnieński, województwo lubuskie), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 9 (obręb 0008), o łącznej powierzchni 1,27 ha, zabudowana pałacem o łącznej powierzchni użytkowej 1.020,50 m2, wpisanym do rejestru zabytków nr 2126 z dnia 7 maja 1971 roku, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00026752/6

2. Cena wywoławcza wynosi 164.400,00 złotych.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski Syndyk masy upadłości Marty Kucharskiej, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Kosierz pałac”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 73 1090 1304 0000 0001 3495 5848/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczony w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/kosierz – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 26 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • lubuskie
Miasto Kosierz
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 26 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej