• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-11-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #46262

Nabycie udziałów w spółce

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Gorczańskie Wody Termalne spółka z o. o. z siedzibą w Porębie Wielkiej, KRS 0000293046 będących własnością Powiatu Limanowskiego, Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna

Powiat Limanowski, Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 712) zapraszają do negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów Gorczańskie Wody Termalne spółki z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej, zwanego dalej ,,Spółką" w liczbie 6 245 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy stanowiących 100 % ogólnej liczby udziałów Spółki.

Spółka została powołana dla zagospodarowania odwiertu wody termalnej IG-1 w Porębie Wielkiej na działce ewidencyjnej 55/2 objętej KW NS2L/00042673/8.

Spółka posiada koncesję na wydobywanie wód termalnych wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w dniu 3 grudnia 2013 r, znak SR-IX.7422.Z.57.2013KZ (ze zm). W roku 2012 Akademia Górniczo - Hutnicza przeprowadziła analizę fizykochemiczną wody podziemnej. Ocenę właściwości wody podziemnej przeprowadziła także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. Spółka jest właścicielem działek ewidencyjnych nr 55/2 i 178/2 objętych KW NS2L/00042673/8 oraz 55/5 i 194 objętych KW NS2L/00049188/0 położonych w Porębie Wielkiej, które zostały nabyte w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

Procedurę zbycia udziałów, w imieniu wszystkich wspólników prowadzić będzie Starosta Limanowski. Zbycie udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, na warunkach określonych procedurą zbycia udziałów w spółce GWT spółka z o.o. w Porębie Wielkiej, która zostanie udostępniona każdemu z potencjalnych inwestorów po zgłoszeniu zainteresowania i zobowiązania do zachowania poufności. Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjnym Spółki, określające jej sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową oraz będą mogli uzyskać inne ważne z punktu widzenia potencjalnego Nabywcy informacje na temat spółki.

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • małopolskie
Miasto Mszana Dolna
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej