• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #60096

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Ostrów (gm. Aleksandrów)

Sygn. akt V GUp 182/20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Tomasza Ogrodnika ogłasza II konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ostrów (gmina Aleksandrów) stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 114, o powierzchni 0,2600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PT1O/00032729/4.

2. Cena wywoławcza wynosi 36.000,00 złotych.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 grudnia 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Tomasza Ogrodnika, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie - „oferta zakupu nieruchomości - Ostrów”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 61 1090 1304 0000 0001 4731 0469/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczony w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/ostrow – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 19 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Miasto Ostrów
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej