• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #60106

Nieruchomość gruntowa - Uszczyn, gm. Sulejów

sygn. akt V GUp 272/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Uszczyn (gmina Sulejów), działki o numerach ewidencyjnych 137 i 227 o łącznej powierzchni 1,55 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PT1P/00065889/4, na następujących warunkach:

1. cena wywoławcza nieruchomości wynosi 358.500,00 złotych (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto;

2. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 grudnia 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie - „oferta zakupu nieruchomości - Uszczyn - nieruchomość gruntowa zabudowana”;

3. przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 35.850,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 36 1090 1304 0000 0001 3256 6240 (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży;

4. ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny, konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

5. szczegółowe warunki określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/Uszczyn;

6. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia 19 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej