• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-07-25
  • Identyfikator ogłoszenia: #56279

Nieruchomości (działki) oraz ruchomości (karczma) - miejscowość Wygoda

Sygn. akt V GUp 202/20

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Sławomira Karbowiaka ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż składników masy upadłości (nieruchomości oraz ruchomości), które są oferowane do sprzedaży łącznie – na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są:

a) nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Wygoda, w gminie Wola Krzysztoporska o powierzchni 0,1251 hektarów, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00049849/4, tj. działka gruntu oznaczonej numerem: 154/8;
b) nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Wygoda, w gminie Wola Krzysztoporska o powierzchni 0,2080 hektarów, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00069419/7, tj. działka gruntu oznaczonej numerem: 154/5;
c) nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Wygoda, w gminie Wola Krzysztoporska o powierzchni 0,2080 hektarów, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00076387/5, tj. działki gruntu oznaczone numerami: 155/6, 164 i 388;
d) zbiór ruchomości znajdujących się na terenie nieruchomości wskazanych w lit. a – c, stanowiących wyposażenie przedsiębiorstwa - karczmy przydrożnej wraz z usługami zakwaterowania, których wykaz obejmuje załącznik nr 1 do warunków sprzedaży (stanowiący ich integralną część)

2. cena wywoławcza wynosi 369.774,30 złotych netto (374.161,39 złotych brutto), co stanowi sumę:
a) wartości nieruchomości 350.700,00 złotych netto;
b) wartości ruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży: 19.074,30 zł netto (23.461,39 zł brutto wraz z kwotą podatku od towarów i usług w stawce podstawowej, tj. 23 %).

3. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14 września 2022 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Sławomira Karbowiaka, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres);

4. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium, w wysokości 30.000,00 złotych, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 32 1090 1304 0000 0001 4731 0700 (Kancelaria adwokacka Hubert Sidowski), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

5. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza;

6. syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert;

7. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 16 września 2022 roku o godzinie 9:00, sala XIII w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Słowackiego 5;

8. wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza;

9. ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

10. przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

11. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty;

12. uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

13. cena sprzedaży - pomniejszona o wpłacone wadium - powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży (przed podpisaniem umowy);

14. szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży nieruchomości wraz z ruchomościami zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie V GUp 202/20, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12), w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski) oraz w Internecie na stronie: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/karczma;

Informacje podstawowe

Branża
  • gastronomia, catering
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel: 42 637 28 88, 726 790 740, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej