• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #61364

Nieruchomości - udziały - Janiszewice, Beniaminów

Sygn. akt LD1M/GUp/3/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Andrzeja Kubiaka ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są:

1) udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Janiszewice pod numerem 12, gminie Zduńska Wola, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 175/1 o łącznej powierzchni 0,0692 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SR1Z/00003181/2;

2) udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Beniaminów, gmina Zduńska Wola, obręb 0008 Janiszewice, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 58/5, o powierzchni 0,1586 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00019188/6;

3) udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Beniaminów pod numerem 9B, gmina Zduńska Wola, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 58/6, o powierzchni 0,2045 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00019578/7.

2. Ceny wywoławcze za poszczególne nieruchomości opisane w § 1 ust. 1:

1) 25.440,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) 8.080,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 pkt 2;

3) 18.240,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 pkt 3.

4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Andrzeja Kubiaka, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Janiszewice/Beniaminów”.

5. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 65 1090 1304 0000 0001 3495 5895/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

6. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/ofert/LD1M_GUp_3_2022 – w odpowiedniej zakładce.

8. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 20 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: , e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej