• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-08-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #56590

Sprzedaż działek - Bugaj, gm. Żytno

Sygn. akt V GUp 12/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Józefa Dąbrowskiego ogłasza drugi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości - na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jako łąka, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działki gruntu o numerach: 427 i 447, o łącznej powierzchni 0,5800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059347/9;

2) nieruchomości oferowane do sprzedaży łącznie stanowiące gospodarczą całość:

a) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działki gruntu o numerach: 174/3, 174/4, 174/5, 175/3 oraz 175/4, o łącznej powierzchni 0,3540 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00086470/8;

b) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowościach Bugaj oraz Załawie Turznia (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 176/2, o łącznej powierzchni 0,2778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00057800/9;

c) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 177/2, o łącznej powierzchni 0,2373 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00060122/6;

d) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 237/1, o łącznej powierzchni 0,5477 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059292/8;

e) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 238/1, o łącznej powierzchni 0,2577 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059643/4.

2. Ceny wywoławcze za nieruchomości opisane w ust. 1 ogłoszenia wynoszą:

a) 6.800,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt 1 ogłoszenia;

b) 307.360,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanych ust. 1 pkt 2 ogłoszenia.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 30 września 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Józefa Dąbrowskiego, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – gmina Żytno”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 19 1090 1304 0000 0001 4731 0934/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ceny wywoławcze wskazane w Ogłoszeniu stanowią ceny netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług, jeżeli przedmiot sprzedaży nie będzie objęty zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, tekst jedn. ze zm.) - zwana dalej również jako u.p.t.u. W przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wezwanie syndyka zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. – według wzoru przygotowanego przez syndyka masy upadłości.

6. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/zytno – w odpowiedniej zakładce.

8. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 29 września 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 726 790 740 lub 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Miasto Bugaj, gm. Żytno
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej