• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #60097

Sprzedaż nieruchomości - Lubomierz i Podstoła

Sygn. akt V GUp 7/22
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Roberta Drożdża ogłasza drugi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Lubomierz (gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie); działki gruntu o numerach ewidencyjnych 178/5 oraz 178/8 (obręb: 0009 Lubomierz) o łącznej powierzchni 0,2300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00094353/6;

2) udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej, rolnej, zabudowanej, położonej w miejscowości Podstoła 27 (gm. Drużbice, pow. bełchatowski, woj. łódzkie); działka gruntu o numerze ewidencyjnym 84 (obręb: 36 Podstoła) o łącznej powierzchni 2,7103 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00071031/6.

2. Cena wywoławcza wynosi odpowiednio:

1) 114.573,70 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1 Ogłoszenia;
2) 88.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 2 Ogłoszenia;

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 grudnia 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Roberta Drożdża, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – V GUp 7/22”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 94 1090 1304 0000 0001 4933 0094/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12,
90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/vgup7_22 – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 19 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
  • małopolskie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej