• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-09-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #46177

Sprzedaż nieruchomości przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż udziałów w Hakamore sp. z o.o. Nieruchomość Halemba. Nieruchomość w Oławie.
Cena wywoławcza 469 600,00 zł
Syndyk masy upadłości Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19 w związku z postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 28.03.2019 r. oraz postanowieniem Sądu upadłościowego z dnia 09.10.2019 r. w przedmiocie uznania za bezskuteczną względem masy upadłości umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 12.10.2018 r. zawartej przez upadłego ze spółką pod firmą: Halemba Rekultywacja sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej [KRS: 000749146], jak również na podstawie uchwał Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w drodze pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją wraz z zatwierdzeniem Regulaminu sprzedaży oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej ,,PU") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej ,,Kc") zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości nieruchomości (dalej łącznie ,,Nieruchomości Halemba"):

Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość Halemba objęta Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 09.03.2020 r. wartość rynkowa Nieruchomości Halemba wynosi 21 741 000,00 PLN netto (dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 16 305 750,00 PLN netto (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza Nieruchomości Halemba wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 16 305 750,00 PLN netto (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Jednocześnie Syndyk masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości wskazuje, iż dopuszcza się sprzedaż nieruchomości w postaci wyodrębnionych części wskazanych w streszczeniu opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 09.03.2020 r., to jest:

nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej Halembie oraz Mikołowie (odpady) objęte księgami wieczystymi GL1S/41216/4; GL1S/48180/1; GL1S/2266/4; GL1S/51745/4; KA1M/74035/7; KA1M/74823/8; (dalej ,,Część I") wartość rynkowa Halemba Część I wynosi 10 965 000,00 PLN netto (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), natomiast wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 8 223 750,00 PLN netto (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywoławcza dla Halemba Część I wynosi 110% (sto dziesięć procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży to jest 9 046 125,00 PLN netto (dziewięć milionów czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).

nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej Halembie (fotowoltaika) objęte księgami wieczystymi GL1S/48091/0; GL1S/9937/8; GL1S/15279/2; GL1S/51655/6; GL1S/51656/3; GL1S/48092/7; GL1S/7159/6; GL1S/7852/4; GL1S/48090/3 (dalej ,,Halemba Część II") wartość rynkowa Halemba Część II wynosi 10 776 000,00 PLN netto (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), natomiast wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 8 082 000,00 PLN netto (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Cena wywoławcza dla Halemba Część II wynosi 8 890 200,00 PLN netto (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Oława
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej