• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-08-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #31417

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo oferowane jest do sprzedaży jako całość (z zapasami do wartości 1.200.000
zł) za cenę nie niższą niż 6.700.000 zł (sześć milionów siedemset tysięcy złotych).
Przedsiębiorstwo jako przedmiot sprzedaży z uwzględnieniem wyłączeń o jakich mowa w § 3,
zostanie ostatecznie opisane wg spisów inwentarza sporządzonych na datę bezpośrednio
poprzedzającą lub na datę zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
Cena minimalna wymieniona w pkt 1 jest kwotą netto w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu sprzedaż
przedsiębiorstwa jako całości zwolniona jest z podatku VAT (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.), a to
oznacza, że według stanu prawnego na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu
wymienione wyżej ceny netto są zarazem cenami brutto. W zakresie podatku VAT
obowiązywać będą rozwiązania prawne według stanu aktualnego na dzień zawarcia umowy
sprzedaży przedsiębiorstwa.
2. Sprzedażą objęte jest przedsiębiorstwo BS System Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Stargardzie w całości, w rozumieniu przepisu art. 551 Kodeksu cywilnego z
wyłączeniami opisanymi w § 3, położone w Stargardzie przy ul. Usługowej 4, na które
składają się następujące składniki majątkowe:
1) Wartości niematerialne i prawne obejmujące w szczególności oznaczenie
indywidualizujące przedsiębiorstwo, receptury (aprobaty produkcyjne), oprogramowanie
komputerowe.
2) Rzeczowe aktywa trwałe obejmujące: nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki
transportu, pozostałe środki trwałe.
2.1. Nieruchomości (własność gruntu i budynków).
S Nieruchomość gruntowa - działki zabudowane i niezabudowane. Razem 6
działek: nr 32/1, 32/2, 69, 71, 79/5, 79/10 o łącznej powierzchni 5,1476 ha przy ul.
Składowej w Stargardzie (KW SZ1 T/00093717/0).
oS Nieruchomość gruntowa - niezabudowana - własność działki nr 80/1 oraz działki
nr 1018/2 o łącznej powierzchni 0,1057 ha przy ul. Usługowej w Stargardzie (KW
SZ1T/00121248/7).
S Nieruchomość gruntowa - niezabudowana - własność działki nr 31 oraz działki nr
1017 o łącznej powierzchni 0,4951 ha przy ul. Usługowej w Stargardzie (KW
SZ1 T/00120541/4).
2.2. Maszyny i urządzenia, środki transportu, pozostałe środki trwałe oraz narzędzia i
wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych.
3) Rzeczowe aktywa obrotowe obejmujące zapasy (materiały, towary handlowe, wyroby
gotowe, półprodukty, opakowania) o wartości do 1.200.000 zł wg cen ewidencyjnych.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Stargard
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej