• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-01-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #21172

Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości

Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości działającego pod firmą ABM SOLID SA z siedzibą w Tarnowie, lub jego zorganizowanych części i zorganizowanych zespołów składników w trybie art. 320 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia w którym ogłoszono upadłość) wg opisu i oszacowania z dnia 31 maja 2019 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autorzy opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897, Jarosław Gładysz Analityk, Rzeczoznawca Majątkowy, nr uprawnień 6112.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi: 43 720 745,00 zł [słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) netto.
Transakcja zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. p.l ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Oz. U. z 2018 r.,nr 54, poz. 2174 ze zm.)
W przypadku braku oferty na zakup całości przedsiębiorstwa upadłego, rozpatrywane będą w następnej kolejności oferty złożone na zorganizowane części przedsiębiorstwa bądź zorganizowane grupy składników majątku masy w postaci:

1. Praw do zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie za cenę nie niższą niż 11.276.200,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście zł) netto. Powyższa cena nie obejmuje wartości kontraktów realizowanych na dzień sprzedaży i przeznaczonych do przejęcia. Cena zbycia tych praw negocjowana będzie odrębnie.

2. Wiązki praw do zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego, zlokalizowanych w Dębnie, a w tym:
- praw do nieruchomości, działek zabudowanych i niezbudowanych objętych KW Nr TR1B/00049832/5 za cenę nie niższą niż 5 825 198,00 zł netto.
- praw do środków trwałych I nisko cennych Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Dębnie, zapasów magazynowych, ruchomości ZUSIT Dębno za cenę nie niższą niż 1751 872,00 zł netto.

Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 7.577.070,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt zł) netto.

3. Wiązki praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy Al. Generała Leopolda Okulickiego 18, objętej KW RZ1Z/00148661/6 i RZ1Z/00150165/6 za cenę nie niższą niż 3.358.476,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć zł) netto wraz z ruchomościami zlokalizowanymi na nieruchomości w postaci wyposażenia, maszyn i urządzeń za cenę nie niższą niż 88 733,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł) netto.

Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 3.447.209,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięć zł) netto.

4. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tarnowie przy ul. Bartla 3. objętej
KW TR1T/00093549/4, za cenę nie niższą niż 2 714 577,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł) netto wraz z wyposażeniem i urządzeniami biurowymi za cenę nie niższą niż 108 588,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł) netto.

Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 2 823 164,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery zł) netto.

5. Prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Tarnowie przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, objętej KW TR1T/00116898/3, za cenę nie niższą niż 618.266,00 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł) netto.

6. Wiązki praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bochni przy ul. Partyzantów, KW TR10/00082868/2, TR10/00082612/3 TR10/00071991/3, TR10/00058375/2, TR10/00082847/9, TR10/00073125/6 za ceną nie niższą niż 2.511.797,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł) netto wraz z prawami własności do Środków trwałych i niskocennych (wyposażenie budynku, maszyny i urządzenia wypożyczalni) za cenę nie niższą niż 2 210 148,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto czterdzieści osiem zł) netto. Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 4 72 1 945 ,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia Jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć zł) netto.

7. Prawa własności nieruchomości lokalowych - usługowych oraz udziałów w garażu wielostanowiskowym, położonych

w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129, za cenę nie niższą niż 5 205 487,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem zł) netto wraz z wyposażeniem lokali za cenę nie niższą niż 5 355,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł) netto. Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 5 210 842,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł J netto.

8. Prawa własności środków transportu za cenę nie niższą niż 907 362,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa zł) netto.

9. Wartość 100% udziałów w przedsiębiorstwie ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tarnowie za cenę nie niższą niż 532.800,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset zł) netto.

10. Wartość 100% udziałów w przedsiębiorstwie Elementy Budowlane Radymno sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie za cenę nie niższą niż 2.568.100,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto zł) netto.

11. Wartość 11,46% udziałów w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie za cenę nie niższą niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) netto.

12. Wartość 19,05% udziałów w przedsiębiorstwie TRANS SOLID sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł(sławnie: jeden tysiąc zł) netto.

13. Wartość praw do należności krótkoterminowych za cenę nie niższą niż 3.494.384,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery zł) netto.

14. Wartość praw do składników niematerialnych i prawnych (znak firmowy) za cenę nie niższą niż 8.100,00 zł [słownie: osiem tysięcy sto zł) netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Tarnów
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK POLSKI - 07.01.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej