• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-02-02
  • Identyfikator ogłoszenia: #40960

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całość zgodnie z art. 316 Prawa upadłościowego i naprawczego (w rozumieniu przepisu art. 551 w zw. z 552 Kodeksu cywilnego) obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu (opinii dotyczącej wartości przedsiębiorstwa z dnia: 15 listopada 2018r opracowanym przez Leszka Olszewskiego Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie) w szczególności:
-prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 8602, 8603, 8604, 8609, 8618, 8619, 8627, 8683, (obręb: 121304_ 4.0008 Kęty/Kęty Tereny przemysłowe) - o łącznej pow. 3,9417 ha, zabudowanych budynkami: hali produkcyjnej, hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym, budynkiem składającym się z dwóch pawilonów połączonych przewiązką, hali produkcyjnej 2, budynku magazynowego z kotłownią oraz wiaty stalowej i garaży blaszanych, stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach prowadzi księgę wieczystą KR2E/00012400/2, którego opis i oszacowanie zawarte zostało w opinii z dnia: 7 lipca 2017 r. określającej wartość rynkową nieruchomości, sporządzonej przez Pawła Pomarańskiego - Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny nieruchomości. Dla obszaru, na którym usytuowana jest ww. nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr IX '68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty. Działki wchodzące w skład ww. nieruchomości usytuowane są w terenach: zabudowy usługowej-usługi komercyjne, sportu i rekreacji, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, dróg publicznych-drogi główne, drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz w terenach zieleni nieurządzonej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Kompleks działek 8609, 8618 i 8619 przedzielony jest działką ewidencyjną nr 8617, do której Zakładowi "WTÓRPLAST" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Bielsku Białej nie przysługuje tytuł prawny. Na działce nr 8617 posadowione są częściowo obiekty budowlane należące do Zakładu "WTÓRPLAST" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Bielsku Białej.
-ruchomości przedsiębiorstwa opisane w opiniach dotyczących oszacowania wartości rynkowej ruchomości wchodzących w skład masy upadłości sporządzonych przez Pawła Pomarańskiego oraz Tomasza Frączka - Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny ruchomości, stanowiących integralną część opisu i oszacowania przedsiębiorstwa z dnia: 15 listopada 2018 r. opracowanego przez Leszka Olszewskiego, które nie zostaną zbyte do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa,
-wierzytelności należne Upadłemu na dzień ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, które nie zostały rozliczone lub spłacone do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.
-w skład przedsiębiorstwa wchodzi również Kontenerowy System Dekompletacji Amunicji "KSDA 1 - Merkury,,, który zgodnie z opinią sporządzoną przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z dnia 14.03.2018 r. Nr ZBUS-WiTU-B3'T/1/2018 jest zdekompletowany, niezdolny do bezpiecznej pracy zgodnie z przeznaczeniem i powinien zostać zutylizowany. Utylizacja powinna zostać wykonana przez nabywcę przedsiębiorstwa na jego koszt w wyspecjalizowanej jednostce. Według odrębnej szacunkowej wyceny sporządzonej przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, koszt utylizacji ,,Pozostałości po mobilnym systemie dekompletacji amunicji Merkury, z uwzględnieniem przychodów ze sprzedanego złomu, wynosi 820.000,00 (osiemset dwadzieścia tysięcy 00/100 ) zł plus 23% VAT.

Z uwagi na przedmiot działalności upadłego, w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214). Sprzedaż nie obejmuje:
-środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i kasie przedsiębiorstwa,
-dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej upadłego niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, ksiąg rachunkowych upadłego,
-ruchomości objętych opisem i oszacowaniem a zbytych do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.
3. Cena wywoławcza wynosi 2.703.452,00 zł (dwa miliony siedemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa, 00/100 zł) brutto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Bielsko-Biała
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK POLSKI - 02.02.2021

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej