• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-10-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #46567

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w postaci obiektów hotelowych

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

I. Przedmiot przetargu:
1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo ,,Hotele Prezydenckie' Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej 35-309 Rzeszów Ul. Podwisłocze 48, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000128806.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa własna),
2) nieruchomość położona w Rzeszowie przy Ul. Podwisłocze 48, składająca się z prawa wieczystego użytkowania dziatek o numerach: 1072/113 o powierzchni 0,2612 ha, 1072/118 o powierzchni 0,2271 ha; wraz z prawem własności budynków i budowli w tym: budynku Centrum Hotelowo-Konferencyjne ,,Hotel Prezydencki' o powierzchni zabudowy 1 769,96 m2 i budynku Zespół Hotelowo-Usługowy o powierzchni zabudowy 1 120 m'; dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr RZ1Z/00079810/1, RZ1Z/00080117/3.
3) ruchomości, w tym:
a) urządzenia i wyposażenie,
b) zapasy rozumiane jako materiały i towary,
4) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości,
5) koncesje, licencje, zezwolenia,
6) wartości niematerialne i prawne.
- składniki przedmiotu przetargu szczegółowo opisane w zweryfikowanym operacie szacunkowym obejmującym nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa z dnia 27.04.2016 r.

3. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nie opisane w punkcie I.2., a w szczególności:
1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,
3) nadpłacone podatki i opłaty,
4) księgi i dokumenty nie związane z przedsiębiorstwem w ruchu ,,Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej.

II. Cena wywoławcza:

1. Cena wywoławcza netto wynosi 25.000.000,00 złotych (dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) z zastrzeżeniem punktu II.2.
2. Cena wywoławcza z punktu 11.1. nie obejmuje:
1) ceny zapasów, o której mowa w punkcie I.2. ppkt 3) lit. b), która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej,
2) ceny nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez syndyka na zakup ruchomości, praw majątkowych, na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz zaliczki na poczet dostaw, dokonane po dniu 27.04.2016 r. do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.
Kwota nakładów inwestycyjnych ustalona będzie na dzień sprzedaży według kwot ich poniesienia.
3. Ceny zapasów i nakładów inwestycyjnych określone w punkcie II.2. ppkt 1) i 2) będą doliczone do zaoferowanej przez oferenta ceny.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Rzeszów
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej