• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-06-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #46567

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w postaci obiektów hotelowych

-Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo .Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej 35-309 Rzeszów ul. Podwisłocze 48, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000128806.
-W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
-oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa własna).
-nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 48, składająca się z prawa wieczystego użytkowania działek o numerach: 1072/113 o powierzchni 0.2612 ha, 1072/118 o powierzchni 0,2271 ha; wraz z prawem własności budynków i budowli w tym: budynku Centrum Hotelowo-Konferencyjne ,,Hotel Prezydencki" o powierzchni zabudowy 1 769,96 m: i budynku Zespół Hotelowo-Usługowy o powierzchni zabudowy 1120 m2; dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr RZ1Z/00079810/1, RZ1Z/00080117/3.
-ruchomości, w tym:
-urządzenia i wyposażenie,
-zapasy rozumiane jako materiały i towary,
-prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości,
-koncesje, licencje, zezwolenia,
-wartości niematerialne i prawne.
-składniki przedmiotu przetargu szczegółowo opisane w zweryfikowanym operacie szacunkowym obejmującym nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa z dnia 27.04.2016 r.
-W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nie opisane w punkcie I.2., a w szczególności:
-środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
-wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia.
-nadpłacone podatki i opłaty.
-księgi i dokumenty nie związane z przedsiębiorstwem w ruchu ,,Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej.
-Cena wywoławcza:
-Cena wywoławcza netto wynosi 25.000.000.00 złotych (dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) z zastrzeżeniem punktu II.2.
-Cena wywoławcza z punktu 11.1. nie obejmuje:
-ceny zapasów, o której mowa w punkcie I.2. ppkt 3) lit. b), która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej,
-ceny nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez syndyka na zakup ruchomości, praw majątkowych, na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz zaliczki na poczet dostaw, dokonane po dniu 27.04.2016 r. do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.

Kwota nakładów inwestycyjnych ustalona będzie na dzień sprzedaży według kwot ich poniesienia.
-Ceny zapasów i nakładów inwestycyjnych określone w punkcie II.2. ppkt 1) i 2) będą doliczone do zaoferowanej przez oferenta ceny.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Rzeszów
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 05.06.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej