• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2023-08-24
  • Identyfikator ogłoszenia: #37487

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki, obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu z dnia 20 września 2021 sporządzonym przez Lege Advisors sp. z o.o. w Warszawie w postaci:
a) prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 3111 i 3112 o łącznej powierzchni 1 813 m2, położonej w Łochowie przy Ul. Żytniej, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00059887/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako ,,Nieruchomość 1";
b) prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących funkcjonalną całość, obejmujących działki ewidencyjne nr 6180/10, 6180/11, 6180/17 i 6180/18 o łącznej powierzchni 31 064 m2, położonych w Węgrowie przy Ul. Gdańskiej 93-95, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, zabudowanej zespołem obiektów o charakterze magazynowo - handlowo - usługowo - biurowym, stacją paliw, myjnią samoobsługową i pawilonem gastronomicznym, opisanych w księgach wieczystych nr SI1W/00043403/1 i SI1W/00022098/6, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako ,,Nieruchomość 2";
c) prawa własności nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5313 o powierzchni 7 664 m2, położonej w Węgrowie przy Ul. Gdańskiej, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00051862/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako ,,Nieruchomość 3";
d) wierzytelności z tytułu zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość gruntową obejmującą działki ewidencyjne nr 4493, 4494, 4495 zabudowanej zespołem obiektów o charakterze handlowo - usługowym, stacją paliw, myjnią automatyczną i samoobsługową, pawilonem gastronomicznym, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00044962/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowym w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako ,,Wierzytelność",
e) ruchomości szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do operatu szacunkowego z dnia 09 września 2021 roku, dalej jako ,,Ruchomości".

W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą:
a) środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia niniejszego wniosku, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach
b) wszelkie wierzytelności i roszczenia przysługujące upadłemu (masie upadłości), a istniejące na dzień złożenia wniosku o przetarg oraz wszelkie wierzytelności i roszczenia, które powstaną po tym dniu, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu nie wchodzą należności opisane w pkt 4.7., 4.11., 4.13., 4.16. i 4.17. Opisu i Oszacowania z dnia 20 września 2021 r. sporządzonym przez Lege Advisors Sp. z o.o., z wyłączeniem wierzytelności, o której mowa w pkt 1 lit. d) powyżej
c) wartości niematerialne i prawne ujęte w spisie inwentarza i opisane w pkt 4.1. Opisu i oszacowania z dnia 20 września 2021 r. w postaci kluczy, licencji czy certyfikatów do oprogramowania.
d) 100 udziałów w spółce Drób Polski sp. z o.o, adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000484351.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.362.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus w należnej stawce podatek od towarów i usług (o ile będzie należny). Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości likwidacyjnej poszczególnych aktywów składających się na przedmiot przetargu, wynoszących netto:
a) Nieruchomość 1 - 144.750,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto
b) Nieruchomość 2 - 8.175.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto
c) Nieruchomość 3 - 150.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto,
d) Wierzytelność - 1.296.750,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto
e) Ruchomości - 594.750,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej