• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-08-01
  • Identyfikator ogłoszenia: #56347

Sprzedaż ruchomości, m.in.: komory chłodniczo - mroźnicze, samochody i inne

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Syndyk masy upadłości zawiadamia o ŁĄCZNEJ sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 50% wartości tych składników majątkowych tj.:

1. komory chłodniczo – mroźniczej wraz z instalacją (długość: 3,6 m) za cenę nie niższą niż 2.150,00 złotych netto,
2. komory chłodniczo – mroźniczej wraz z instalacją (długość : 11,8 m) za cenę nie niższą, niż 18.450,00 złotych netto,
3. komory chłodniczo – mroźniczej wraz z instalacją (długość: 5,7m) za cenę nie niższą, niż 7.700,00 złotych netto,
4. komory chłodniczo – mroźniczej wraz z instalacją (długość: 29 m.) za cenę nie niższą, niż 29.100,00 złotych netto,
5. samochodu ciężarowego Dacia Logan, nr rej. EL572JA, nr VIN: UU1KSDKKJ42910833, rok prod. 2010, poj. 1461 cm3 za cenę nie niższą, niż 2.000,00 złotych netto,
6. samochodu ciężarowego Renault Kangoo, nr rej. EL351JC, nr VIN: VF1FW1AB542218159, rok prod. 2009, poj. 1461 cm3 za cenę nie niższą, niż 1.500,00 złotych netto,
7. samochodu ciężarowego Renault Trafic - chłodnia, nr rej. EL 425JC, rok prod.: 2010, poj. 1995 cm3, VIN: VF1FLAMA6AV368317 za cenę nie niższą, niż 7.032,52 złotych netto,
8. pakowarki próżniowej NEGRO model SGC950 za cenę nie niższą, niż 650,00 złotych netto,
9. ‘paleciaka’ - wózka elektrycznego Jungheinrich EME114 za cenę nie niższą, niż 1.000,00 złotych netto,
10. zestawu komputerowego z 2010 roku: monitor Samsung SyncMaster, klawiatura Logitech, stacja dysków: Digital za cenę nie niższą, niż 50,00 złotych netto,
11. zestawu komputerowego z 2011 roku: monitor LG FLATRON, klawiatura i stacja dysków – marka nieznana za cenę nie niższą, niż 50,00 złotych netto
12. zestawu mebli biurowych – 3 szt. oraz biurko za cenę nie niższą, niż 750,00 złotych netto,
13. wagi etykietującej Digi model: SM – 100 za cenę nie niższą, niż 200,00 złotych netto,
14. witryny podświetlanej za cenę nie niższą, niż 75,00 złotych netto,
15. szlabanu za cenę nie niższą, niż 1.000,00 złotych netto,
16. drukarki laserowej Samsung ML-210PR za cenę nie niższą, niż 25,00 złotych netto,
17. urządzenia wielofunkcyjnego HP Color Laserjet 2605 za cenę nie niższą, niż 75,00 złotych netto,
18. chłodziarko – zamrażarki Gorenje za cenę nie niższą, niż 50,00 złotych netto.

Łączna cena wywoławcza za zakup powyższych składników majątkowych to: 71.857,52 zł

Sprzedaż jest prowadzona przy zachowaniu następujących warunków:

1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

2) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:
a. firmę i siedzibę (w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres zamieszkania, nr pesel oferenta)
b. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
c. oferowaną cenę nabycia w wartości netto wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza,
d. zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,
e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty,
f. oryginalny podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
g. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
h. dowód wpłaty wadium,
i. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,
j. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.

3) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu – IMEC” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (tj. bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Kancelaria Syndyka Dorota Borkowska, Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres.

4) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na rachunek bankowy o numerze 89 1140 2004 0000 3202 7183 8350 prowadzony dla masy upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 7.185,75 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 75/100). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 sierpnia 2022 roku.

5) Cena sprzedaży brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży/wystawieniem FV;

6) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży/wystawienia FV na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży lub po tym dniu;

7) dodatkowe warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert oraz postanowienie Sędziego Komisarza zezwalające syndykowi na sprzedaż. W obecnie prowadzonym konkursie dopuszczalna jest jedynie sprzedaż łączna wszystkich składników masy upadłości wskazanych w treści ogłoszenia.

Ze składnikiem majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu ( pod numerem telefonu).

Informacje podstawowe

Branża
  • gastronomia, catering
Województwa
  • brak / dowolne
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej