• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-06-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #55744

Sprzedaż wierzytelności

Sygn. akt V GUp 205/20

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Dariusza Kempskiego zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności:

1. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność wchodząca w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 205/20, o wartości nominalnej 68.000,00 złotych wraz z należnościami ubocznymi. Wierzytelność objęta jest tytułem wykonawczym w postaci ugody zawartej przed mediatorem w dniu 21 lutego 2019 roku, zaopatrzona w klauzulę wykonalności z dnia 29 maja 2019 roku – postanowienie Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 29 maja 2019 roku o sygn. akt I Co 227/19 (wymagalna od dnia 1 marca 2019 roku). W zakresie przedmiotowej wierzytelności toczy się postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Karoliną Rutkowską o sygn. akt Km 307/20.

2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku do godziny 1600 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności – V GUp 205/20”.

3. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/vgup205/) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

4. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Miasto Łódź
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej