• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #61294

Sprzedaż wierzytelności - 67.772,13 zł

Sygn. akt XIV GUp 858/21

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności:

1. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność wchodząca w skład masy upadłości osoby fizycznej - nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIV GUp 858/21 w stosunku do EDEL-POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, KRS: 0000700071 o łącznej wartości nominalnej 67.772,13 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 13/100) złotych należności głównej wraz z należnościami ubocznymi.

2. Przedmiotowa wierzytelność nie została stwierdzona tytułem wykonawczym i ma w całości charakter sporny. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy wyrokiem z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie o sygn. akt V GC 38/23 oddalił w całości powództwo syndyka masy upadłości przeciwko EDEL-POLSKA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu. Aktualnie na skutek apelacji syndyka masy upadłości, w przedmiocie wierzytelności toczy się postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym w Toruniu, VI Wydziałem Gospodarczym.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 29 maja 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności – XIV GUp 858/21”.

4. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup858/) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

5. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty. Po wypływie ofert, przed zawarciem umowy sprzedaży zajdzie konieczność zawiadomienia przez syndyka wierzycieli i sądu o sposobie likwidacji wierzytelności stosownie do art. 49111a ust. 2 Pr.Up.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej