• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-01-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #60570

Sprzedaż wierzytelności o wartości 2.262.939,60 zł za 888,88 zł

Sygn. akt V GUp 109/20

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) za najwyższą zaoferowaną cenę zbiór wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 109/20, na który składają się wierzytelności przysługujące przeciwko:

1) Bieniek Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie należności głównej 2.217.207,19 złotych wraz z należnościami ubocznymi (odsetkami ustawowymi za opóźnienie; kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed sądem I instancji w kwocie 15.120,00 złotych, oraz kosztami postępowania egzekucyjnego, w tym również wierzytelność wobec Jarosława Czesława Seifert - członka zarządu Bieniek Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie należności głównej 2.999.197,19 złotych;

2) FUL DOC Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 334A, 92-010 Łódź, , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536534, NIP: 9471984727, REGON: 360374411, o łącznej wartości nominalnej 45.732,41 złotych wraz z należnościami ubocznymi i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Cena wywoławcza zbioru wierzytelności wynosi 888,88 złotych.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 21 lutego 2024 roku do godziny 16.00 (o zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta na zakup zbioru wierzytelności”.
Przystępujący do konkursu powinien spełnić wymogi określone regulaminem sprzedaży.
Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki sprzedaży oraz bliższe informacje dostępne na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/bieniek. Informacje można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod nr tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej