• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #61410

Sprzedaż wierzytelności o wartości 484.149,41 zł

Sygn. akt XIV GUp 113/21

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) za najwyższą zaoferowaną cenę wierzytelność wchodząca w skład masy upadłości osoby fizycznej – nieprowadzącej działalności gospodarczej przeciwko Konradowi Matejakowi (PESEL: 90111414191), uwzględniona w planie spłaty upadłego Konrada zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 14 września 2023 roku, sygn. akt: XIX GUp 292/21 – o wartości nominalnej 484.149,41 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć 41/100) złotych (należność główna) wraz z należnościami ubocznymi.

W ramach planu spłaty Konrada Matejaka ustalonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 14 września 2023 roku, sygn. akt: XIX GUp 292/21, kwota możliwa do uzyskania w ramach wykonania przez upadłego Konrada Matejaka planu spłaty wynosi 55.500,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100) złotych, którą upadły ma zapłacić w toku 37 miesięcznych rat.

Cena wywoławcza wynosi 22.200,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście i 00/100) złotych.

Przystępujący do konkursu ofert powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 58 1090 1304 0000 0001 4731 1008/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności – XIV GUp 113/21”.

Ogłoszenie oraz regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz bliższe informacje dostępne na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/XIVGUp113 oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • łódzkie
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej