• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #60006

Sprzedaż wierzytelności o wartości 766.663,32 zł

Sygn. akt V GUp 6/19

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kleszczowie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność wobec Krzysztofa Pastuszaka w kwocie należności głównej 539.824,22 złotych wraz z należnościami ubocznymi (na dzień 30.06.2023 r. łączna kwota długu wynosiła 766.663,32 zł) - wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym (w postaci: wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 26.04.2022 r. w sprawie X GC 677/21 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12.04.2023 roku w sprawie I AGa 189/22, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności nadaną 19.04.2023 r.), zabezpieczona hipoteką na nieruchomości dłużnika w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie o powierzchni użytkowej 169,84 mkw. (zgodnie z księgą wieczystą), prowadzona jest egzekucja komornicza (w tym ze wskazanej nieruchomości należącej do dłużnika).

2. Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. w upadłości, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności” (dla oceny terminowości złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium, w wysokości 40.000,00 złotych, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 59 1090 2705 0000 0001 4202 5607 (prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Konkurs ofert prowadzi syndyk na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję konkursu ofert nastąpi do dnia 11 grudnia 2023 roku w biurze syndyka, bez udziału publiczności.

7. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia oświadczenia o wyborze oferty.

9. Cena sprzedaży - pomniejszona o wpłacone wadium - powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

10. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wierzytelności wchodzącej w skład mas upadłości zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza z 19 września 2023 r., wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl (w zakładce „wierzytelności”).

11. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu lub pisząc na adres e-mail: syndyk@sidowski.com.pl.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej