• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-06-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #55754

Sprzedaż wierzytelności przeciwko Spółce Expoline Sp. J.

Sygn. akt XIV GUp 95/19

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kuca zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności:

1. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność wchodząca w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej – nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIV GUp 95/19 przeciwko spółce „EXPOLINE” R. JANIK, W. ZAJDLER – Spółka jawna w upadłości z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 154A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072653, NIP: 7250015093 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) o łącznej wartości nominalnej 489.732,30 złotych wraz z należnościami ubocznymi.

2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) – na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności – XIV GUp 95/19”.

3. Oferta powinna być złożona na formularzu (udostępnionym na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/vgup95/) oraz zawierać proponowaną cenę sprzedaży.

4. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: syndyk@sidowski.com.pl oraz pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej