• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-01
  • Identyfikator ogłoszenia: #52712

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (ZCP), w skład której wchodzą aktywa opisane i wycenione w opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa pn.: ,,FLUID S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie wg stanu na dzień 03.03.2020 roku" (dalej ,,Oszacowanie") oraz w opisie i oszacowaniu nieruchomości pn.: ,,Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Sędziszowie, w powiecie jędrzejowskim, w woj. Świętokrzyskim, objętej KW nr KI1J/00044777/2", które to operaty zostały opracowane przez Przedsiębiorstwo Usługowe ,,HOLOX" Spółka Cywilna Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku - Białej (wrzesień 2020), w postaci:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim, składającej się z działki ewidencyjnej nr 589/31 o powierzchni 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, opisanej w operacie szacunkowym nieruchomości położonej w Sędziszowie objętej KW nr KI1J/00044777/2 opracowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe ,,HOLOX" Spółka Cywilna Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku - Białej (wrzesień 2020) oraz ujęte w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 2;

b) ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy, objętych Oszacowaniem, wymienionych w Tabeli 3 pn. ,,Elementy składowe linii technologicznej i części składowe nieruchomości" pod pozycjami 1-17, 19-21, ujętej w pkt V.2 Oszacowania pn. ,,Ruchomości" oraz ujętych w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach 4-21;

c) wartości niematerialnych i prawnych w postaci:

I. patentów objętych Oszacowaniem, wymienionych w pkt V.3.1 Oszacowania pn. ,,Patenty" oraz ujętych w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach 361-365;

II. oprogramowania objętego Oszacowaniem, wymienionego w pozycji 2 oraz 24 Tabeli 6 pn. ,,Zbiorcze zestawienie oszacowanych WNiP" ujętej w pkt V.3.4. Oszacowania pn. ,,Pozostałe WNiP" oraz ujętego w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach 366-367;

III. prawa ochronnego na znak towarowy objętego Oszacowaniem, opisanego w pkt V.3.3. Oszacowania pn. ,,Znak towarowy" oraz ujętego w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 369;

IV. prac badawczo rozwojowych zakończonych objętych Oszacowaniem, opisanych w pkt V.3.2. Oszacowania pn. ,,Prace B+R" oraz ujętych w spisie inwentarza w pozycjach 370-373;

V. udziałów w spółkach prawa handlowego objętych Oszacowaniem, opisanych w pkt V.4 Oszacowania pn. ,,Udziały w innych podmiotach" oraz ujętych w spisie inwentarza w pozycjach 374-376.
W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i ich zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.695.585,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych). Jeżeli sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa FLUID S.A. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT według stawki potwierdzonej przez organ podatkowy w ramach interpretacji indywidualnej.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • świętokrzyskie
Miasto Kielce
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej