• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-01-19
  • Identyfikator ogłoszenia: #57721

Syndyk Corrente Sp.z o.o. sprzeda wierzytelności

Syndyk masy upadłości CORRENTE Sp. z o.o. w upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 84/21, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 24 listopada 2022 roku sprzeda wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości. Cena wywoławcza pakietu wynosi 46.300,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych).
Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2023 r. do godz. 15.00, w biurze syndyka masy upadłości Corrente sp. z o.o., ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych ) na rachunek masy upadłości w terminie do dnia 08.02.2023 r.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 09.02.2023 na godz. 15.00 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu (regulamin), zawierające wymagane oświadczenia oferenta, opinia biegłego sądowego dotycząca sprzedawanych należności, dostępne są w biurze syndyka, ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa. Inne szczegółowe informacje tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • energetyka
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej