• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-11-03
  • Identyfikator ogłoszenia: #57140

Syndyk Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. sprzeda ruchomości

Sygn. akt PT1P/GUp/1/2022

OGŁOSZENIE

Syndyk Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. w upadłości z siedzibą w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. w upadłości z siedzibą w Bełchatowie szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży stanowiącym ich integralną część (w szczególności: samochody osobowe, kontener, meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, sprzęt sportowy, pamiątki klubowe);

2. ruchomości wymienione w pozycjach 1-260 załącznika nr 1 regulaminu sprzedaży są oferowane do sprzedaży łącznie jako zbiór. W braku ofert obejmujących nabycie zbioru ruchomości, dopuszcza się zbycie ruchomości oddzielnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przedmiotów występujących w liczbie mnogiej oferta może zostać złożona jedynie na wszystkie sztuki danego przedmiotu;

3. ruchomości w postaci samochodów osobowych wymienionych w pozycjach 261 i 262 załącznika nr 1 są oferowane do sprzedaży oddzielnie;

4. cena wywoławcza wynosi kwotę wskazaną w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, jako cena wywoławcza dla poszczególnego przedmiotu;

5. cena wywoławcza zbioru wszystkich ruchomości wymienionych w pozycjach 1-260 załącznika nr 1 wynosi 67.550,00 złotych brutto;

6. wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie – do 24 listopada 2022 roku – kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę;
2) w drugim etapie – od 25 listopada 2022 roku do dnia 16 grudnia 2022 roku – jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony w etapie pierwszym – ruchomości będą oferowane do sprzedaży w cenie wywoławczej. O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia;

7. w pierwszym etapie, pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 24 listopada 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty) – na adres: Syndyk masy upadłości Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A., Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości”;

8. oferty składane w drugim etapie powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym dla ofert składanych w pierwszym etapie, z tym zastrzeżeniem, że proponowaną cenę stanowi cena wywołania a oferty będą przyjmowane od dnia 25 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do dnia 16 grudnia 2022 roku do godz. 16.00. Oferty te nie muszą być złożone w zaklejonej kopercie;

9. W przypadku oferty na zbiór ruchomości (poz. 1-260 załącznika nr 1) lub ofert nabycia ruchomości, których jednostkowa cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 5 000,00 złotych, przystępujący do konkursu ofert powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 04 1020 3958 0000 9602 0290 9646, przy czym kwota wadium może być zaokrąglona w dół do pełnego złotego;

10. Sprzedaż prowadzi syndyk wyznaczony przez Sąd na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza;

11. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga uzasadnienia;

12. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyboru oferty;

13. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. w upadłości z siedzibą w Bełchatowie, które zostały wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/gks

Informacje podstawowe

Branża
  • motoryzacja
  • meble, wyposażenie
Województwa
  • brak / dowolne
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

14. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 726 790 740, 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej