• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-05-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #58549

Syndyk klubu sportowego sprzeda ruchomości

Sygn. akt PT1P/GUp/1/2022

OGŁOSZENIE

Syndyk Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. w upadłości z siedzibą w Bełchatowie ogłasza ponownie trzeci konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. w upadłości z siedzibą w Bełchatowie szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży stanowiącym ich integralną część (w szczególności: samochody osobowe, meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, sprzęt sportowy);

2. ruchomości w postaci samochodów osobowych wymienionych w pozycjach 84 i 85 załącznika nr 1 są oferowane do sprzedaży oddzielnie;

3. cena wywoławcza wynosi kwotę wskazaną w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, jako cena wywoławcza dla poszczególnego przedmiotu;

4. wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie – do dnia 19 maja 2023 roku – kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę;
2) w drugim etapie – od dnia 22 maja 2023 roku do dnia 29 maja 2023 roku – jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony w etapie pierwszym – ruchomości będą oferowane do sprzedaży w cenie wywoławczej. O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia;

5. w pierwszym etapie, pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie – w terminie do dnia 19 maja 2023 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty) – na adres: Syndyk masy upadłości Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A., Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości”;

6. oferty składane w drugim etapie powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym dla ofert składanych w pierwszym etapie, z tym zastrzeżeniem, że proponowaną cenę stanowi cena wywołania a oferty będą przyjmowane od dnia 22 maja 2023 roku od godz. 10:00 do dnia 29 maja 2023 roku do godz. 16:00. Oferty te nie muszą być złożone w zaklejonej kopercie;

7. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga uzasadnienia;

8. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyboru oferty;

9. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S.A. w upadłości z siedzibą w Bełchatowie, które zostały wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/gks

10. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 726 790 740, 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Bałchatów
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej