• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-01-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #57708

Syndyk sprzeda analizator metali szlachetnych

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości „Fabryka Biznesu” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o sprzedaży po obniżonej cenie ruchomości w postaci analizatora metali szlachetnych OLYMPUS XPERT GX-2000-PIN numer seryjny 600510 z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za wartość nie niższą od ceny 14.850,00 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) brutto.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży proszę o kontakt z Biurem Syndyka – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00, numer tel. e-mail: kancelaria@kancelariafrontczak.pl

Pisemną ofertę kupna wskazanej ruchomości należy składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00) lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej każdorazowo w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta analizator – „Fabryka Biznesu” sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Piotrkowska 177A lok. 1, 90-447 Łódź.

Termin składania ofert: do 30 stycznia 2023 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r.
Cena sprzedaży podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży ruchomości. Protokolarne wydanie ruchomości nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej