• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #61388

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwa

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk masy upadłości MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej oferuje do sprzedaży w trybie z wolnej ręki w ramach zorganizowanego konkursu ofert przedsiębiorstwa ww. Spółek, w rozumieniu art. 55′ Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w warunkach sprzedaży.
Przed dniem ogłoszenia upadłości GRUPA MARWIT była czołowym producentem świeżych produktów żywnościowych, w tym jednodniowych soków marchwiowych, a także zup, surówek, smoothie oraz tzw. małych marchewek.
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa MARWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 9.023.072,10 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote 10/100) netto i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta, na rachunek bankowy
nr 67 1240 1936 1111 0011 0946 3301 do dnia 24 czerwca 2024 roku, wskazując w tytule przelewu „WADIUM”. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.
Wadium wynosi 902.307,21 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące trzysta siedem złotych 21/100).
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa MARWIT FOODS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 29.568.048,98 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych 98/100) netto i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta, na rachunek bankowy
nr 45 1240 5790 1111 0011 0759 2142 do dnia 24 czerwca 2024 roku, wskazując w tytule przelewu „WADIUM”. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.
Wadium wynosi 2.956.804,90 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset cztery złote 90/100).
Syndyk informuje, iż dopuszczone do udziału w konkursie ofert będą oferty obejmujące swoim zakresem łącznie obydwa przedsiębiorstwa.
Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2024 roku włącznie, osobiście w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej-Gbur w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00 lub wysłać ofertę na adres ww. Kancelarii listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób i według zasad określonych warunkami sprzedaży (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej-Gbur, w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87-100 Toruń w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 12.00.
Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym opisy i oszacowania przedsiębiorstw) oraz warunki sprzedaży przedsiębiorstw dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w Toruniu, ul. Warszawska 6 lok. 5, w godz. 9:00–17:00 oraz na stronie internetowej Kancelarii Syndyka: www.zieciak.com.pl. Istnieje także możliwość uzyskania powyższych materiałów drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres e-mailowy Kancelarii Syndyka: torun@zieciak.com.pl. Nieruchomości i urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstw można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka.

Informacje podstawowe

Branża
  • spożywcza
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Zławieś Wielka
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej