• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2023-11-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #60008

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Syndyk Masy Upadłości Carbon Fox Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rajkowie
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Carbon Fox Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rajkowie zgodnie z jego opisem i oszacowaniem z dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.000.000 zł netto (dwa miliony złotych).
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. do godziny 15.00. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie bądź przesłać pocztą na adres: Sędzia-Komisarz SSR Elżbieta Piotrowska Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin oraz drugi egzemplarz do syndyka na adres: Syndyk Anna Malek, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty wysłane pocztą bądź kurierem – aby zostały uznane za skutecznie złożone – muszą zostać doręczone w wyżej określonym terminie w obydwu miejscach.
4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na rachunek Carbon Fox Sp. z o.o. w upadłości numer 86 1050 1559 1000 0023 6153 7521. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferty powinny spełniać wszystkie wymogi formalne, określone w Regulaminie przetargu.
6. Zapłata całości ceny zakupu musi nastąpić najpóźniej przy zawieraniu umowy. Syndyk zastrzega brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń w zakresie zapłaty całej ceny sprzedaży.
7. Zapytania dotyczące regulaminu i przedmiotu przetargu mogą być kierowane do organizatora przetargu telefonicznie lub drogą mailową pod adresem malek@kancelariaszczecin.eu.
8. Oferent ma prawo do wizytacji przedsiębiorstwa po uprzednim ustaleniu terminu z syndykiem.

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Rajkowo
Obszar działalności Międzynarodowy
Cena sprzedaży 2000000 zł

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej