• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-11-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #53650

Syndyk sprzeda udziały

Sygn. akt V GUp 59/16

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego - wspólnika spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące pakiety udziałów w spółkach:

a) 5 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych (5% kapitału zakładowego) w spółce Arcon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000297928) – cena wywoławcza 500,00 zł;

b) 95 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.500,00 złotych (95% kapitału zakładowego) w spółce Asdrog Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000520622) – cena wywoławcza 475,00 zł;

c) 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych (około 29% kapitału zakładowego) w spółce Brick Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000465914) – cena wywoławcza 905,82 zł;

d) 1500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 złotych (100% kapitału zakładowego) w spółce Primabet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000474446) – cena wywoławcza 74.228,24 zł;

e) 900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 złotych (90% kapitału zakładowego) w spółce Solid Environ System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000465887) – cena wywoławcza 18.568,71 zł.

2. Pakiety udziałów w każdej ze spółek wskazanych w punkcie 1 są oferowane do sprzedaży oddzielnie.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziałów w spółce” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przy czym kwota wadium powinna być zaokrąglona w dół do pełnego złotego, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 36 1090 1304 0000 0001 1917 6554, najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Konkurs ofert prowadzi syndyk masy upadłości na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję konkursu ofert nastąpi do dnia 14 grudnia 2021 roku w biurze syndyka, bez udziału publiczności.

7. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia wyboru oferty.

9. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

10. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości Michała Jeziorskiego.

11. Warunki sprzedaży zostały wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/udzialy.

12. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej