• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-09-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #53048

Syndyk sprzeda wierzytelności

Sygn. akt V GUp 59/16, V GUp 60/16

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej (wspólników spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim) – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż spornych wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:


1. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności - w łącznej kwocie należności głównej 7.155.550,79 zł, wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi.

2. Wierzytelności są oferowane do sprzedaży łącznie (w pakiecie). Cena wywoławcza wynosi 99.051,19 zł.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22 października 2021 roku do godziny 1600 na adres: Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 9.905,00 zł, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 36 1090 1304 0000 0001 1917 6554, najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wierzytelności wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/asdrog.

8. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej