• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-11-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #53651

Syndyk sprzeda wierzytelności

Sygn. akt V GUp 59/16, V GUp 60/16

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej - wspólników spółki cywilnej ASDROG Zakład Drogowo – Budowlany w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż spornych wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności - w łącznej kwocie należności głównej 7.155.550,79 zł, wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi - wobec:

a) Gminy Borów (NIP: 9141002833) na nominalną kwotę należności głównej 197.043,70 zł;

b) Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oława w Bystrzycy (NIP: 9120002609) na nominalną kwotę należności głównej 1.238.791,00 zł;

c) Gminy Miasto Wałbrzych (NIP: 8862482604) na nominalną kwotę należności głównej 904.068,45 zł;

d) Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (NIP: 5270206346) na nominalną kwotę należności głównej 3.509.164,32 zł;

e) Gminy Miasta Boguszów-Gorce (NIP: 8862572804) na nominalną kwotę należności głównej 10.000,00 zł;

f) Gminy Oława (NIP: 9121715754) na nominalną kwotę należności głównej 420.986,06 zł;

g) Jerzego Lechowskiego, Anny Kacperek, Tomasza Kacperka, Pawła Kacperka na nominalną kwotę należności głównej 94.457 zł;

h) Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (NIP: 8971590801) na nominalną kwotę należności głównej 55.311,14 zł;

i) Gminy Siechnice (NIP: 9121005691) na nominalną kwotę należności głównej 550.000,00 zł;

j) Gminy Czernica na nominalną kwotę należności głównej 9.147,06 zł;

k) Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy na nominalną kwotę należności głównej 90.949,32 zł;

l) PRIMABET Sp. z o.o. na nominalną kwotę należności głównej 75 632,74 zł.

2. Wierzytelności są oferowane do sprzedaży łącznie (w pakiecie). Cena wywoławcza wynosi 30.015,51 zł.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 3.001,00 zł, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 36 1090 1304 0000 0001 1917 6554, najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Konkurs ofert prowadzi syndyk masy upadłości na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję konkursu ofert nastąpi do dnia 14 grudnia 2021 roku w biurze syndyka, bez udziału publiczności.

7. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty.

9. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

10. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wierzytelności wchodzących w skład mas upadłości Michała Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej wspólników spółki cywilnej ASDROG w Tomaszowie Mazowieckim w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert.

11. Warunki sprzedaży zostały wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz zamieszczone na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/asdrog.

12. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu

Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą wierzytelności oferowanych do sprzedaży jest możliwe po uprzednim uzupełnieniu porozumienia dotyczącego obowiązku zachowania poufności (dokument zamieszczony w zakładce pliki do pobrania) i przesłaniu skanu podpisanego porozumienia (na adres syndyk@sidowski.com.pl). W odpowiedzi na wiadomość podmiotu zainteresowanego, do której załączono podpisane porozumienie o obowiązku zachowania poufności, zostanie udostępniony link, pod którym możliwe jest przeglądanie skanów dokumentów.

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej