• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-05-30
  • Identyfikator ogłoszenia: #55667

Syndyk sprzeda wierzytelności

Syndyk masy upadłości CORRENTE Sp. z o.o. w upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 84/21, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 2 marca 2022 roku sprzeda wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości. Cena wywoławcza pakietu wynosi 115.874,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł).
Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2022 r. do godz. 15.00, w biurze syndyka masy upadłości Corrente sp. z o.o., ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) na rachunek masy upadłości w terminie do dnia 13.06.2022 r.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14.06.2022 na godz. 10.00 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok 4, 03-128 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu (regulamin), zawierające wymagane oświadczenia oferenta, opinia biegłego sądowego dotycząca sprzedawanych należności, dostępne są w biurze syndyka, ul. Myśliborska 53 lok 4, 03-128 Warszawa. Inne szczegółowe informacje pod nr tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • energetyka
Województwa
  • mazowieckie
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej