• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2020-12-18
  • Identyfikator ogłoszenia: #50250

Syndyk sprzeda wierzytelności z umowy o roboty budowlane

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na nabycie:
wierzytelności wynikających z wykonanej umowy o roboty budowlane przysługujące upadłemu od Sigma Group DK Sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404658, w łącznej wysokości 282 932,03 zł należności głównej, na co składa się:
a) kwota 109 966,03 zł wraz z odsetkami ustawowym od dnia 22 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane,
b) kwota 172 966,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 marca 2018 r. roku do dnia zapłaty, tytułem kaucji gwarancyjnej,

za cenę nie niższą niż 20% wartości nominalnej wierzytelności.

Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę, należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań lub złożyć osobiście (z dopiskiem „oferta Sigma Group DK”) w terminie do dnia 15.01.2021 r., g. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu).
Ponadto należy dołączyć do składanej oferty:
1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
2. oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem wierzytelności
3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny i środki te pochodzą z legalnych źródeł oraz znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.
Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Poznań
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej