• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #61408

Syndyk sprzeda zapasy towarów budowlanych i wyroby marki

BRANŻA BUDOWLANA I WYKOŃCZENIOWA
ZAPASY MAGAZYNOWE
Syndyk masy upadłości
INCANA S.A. w upadłości
z siedzibą w Ścinawie
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
w formie konkursu ofert sprzedaż ruchomości,
tj. wyrobów gotowych marki INCANA S.A. i zapasów towarów za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania poszczególnych ruchomości:

• Szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu sprzedaży, tj. łącznie 1.599.807,14 zł netto (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć osiemset siedem złotych i 14 groszy)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości złożonej oferty, przed upływem terminu na złożenie ofert, na rachunek masy upadłości 93 1090 2082 0000 0001 2252 2971, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. oraz złożenie oferty zgodnie z regulaminem, w terminie do dnia 12.06.2024 r. (decyduje data wpływu) na adres: Biuro Syndyka Anny Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok 13, 50-302 Wrocław, do godziny 14:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – LE1L/GUp/6/2023”.
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie sprzedaży, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2024 r. o godz. 9:00 w Biurze przy ul. Jedności Narodowej 234 lok 13, 50-302 Wrocław. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Syndyk zastrzega, iż w pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty złożone na zakup wszystkich ruchomości objętych konkursem ofert, a następnie w przypadku braku takich ofert, będą rozpatrywane oferty na zakup poszczególnych ruchomości.

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Ścinawa
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

W celu zapoznania się z wyrobami gotowymi i towarami, uzyskania szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży (regulaminem sprzedaży), proszę o kontakt z Biurem Syndyka Anny Łaskawiec, e-mail: sprzedaz[małpa]annalaskawiec.pl

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej