• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #61367

Udział w nieruchomości rolnej w Mąkolicach

Sygn. akt V GUp 248/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, rolnej, położonej w Mąkolicach, działki o numerach ewidencyjnych 119/1, 119/2, 119/3, 119/4 o łącznej powierzchni 0,8280 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PT1P/00018589/7, na następujących warunkach:

1. cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 35.675,00 złotych (trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto;

2. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty
na podany adres) na adres: Syndyk Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Mąkolice – nieruchomość gruntowa rolna”;

3. przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, zaokrąglone w dół do pełnego złotego na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 62 1090 1304 0000 0001 4835 2328 (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert oraz spełniać pozostałe wymogi określone warunkami sprzedaży;

4. ogłoszenie oraz warunki przetargu (konkursu ofert) mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny, przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

5. szczegółowe warunki zostały określone w warunkach sprzedaży, wyłożonych do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/Makolice;

6. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia 20 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej