• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-01-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #57740

Kałów, gm. Poddębice - nieruchomość gruntowa rolna, zabudowana

Sygn. akt XIV GUp 1003/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Doroty Pinek ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna, zabudowana, położona w miejscowości Kałów (gmina Poddębice, powiat poddębicki), stanowiąca działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 28, 173, 286, 343, 462, o łącznej powierzchni 4,2600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2L/00018763/0.

2. Cena wywoławcza wynosi 384.000,00 złotych.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14 lutego 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Doroty Pinek, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – gmina Kałów”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 92 1090 1304 0000 0001 4933 0033/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczony w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/kalow – w odpowiedniej zakładce.

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 14 lutego 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 726 790 740 lub 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej