• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-04-02
  • Identyfikator ogłoszenia: #60991

Nieruchomość niezabudowana - Lubomierz

Sygn. akt V GUp 7/22

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Roberta Drożdża ogłasza czwarty konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Lubomierz (gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie); działki gruntu o numerach ewidencyjnych 178/5 oraz 178/8 (obręb: 0009 Lubomierz) o łącznej powierzchni 0,2300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00094353/6;

2. Cena wywoławcza wynosi 71.608,57 złotych.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Roberta Drożdża, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie - „oferta zakupu nieruchomości - V GUp 7/22”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 94 1090 1304 0000 0001 4933 0094/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/vgup7_22 – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 25 kwietnia 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. lub e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • małopolskie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej