• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-16
  • Identyfikator ogłoszenia: #61323

Nieruchomość w Woli Krzysztoporskiej

Sygn. akt PT1P/GUp/1/2024

OGŁOSZENIE KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Marcina Ałaszewskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Cmentarnej 2, gmina Wola Krzysztoporska, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 602/1 o powierzchni 0,0619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00050240/5.

2. Cena wywoławcza wynosi 62.880,00 złotych.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Marcina Ałaszewskiego, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie - „oferta zakupu udziału w nieruchomości - PT1P/GUp/1/2024”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 61 1090 1304 0000 0001 4653 6991/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczony w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/pt1p_gup_1_2024/ – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 11 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej