• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-06-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #61500

Nieruchomości Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 58/25, o powierzchni 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW
o numerze PT1T/00066604/3;

2) udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej leśnej, położonej w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1351, o powierzchni 0,1424 ha dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00065468/0.

2. Ceny wywoławcze za poszczególne nieruchomości opisane w ust. 1 Ogłoszenia wynoszą:

1) 5.320,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt 1 Ogłoszenia;

2) 4.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt 2 Ogłoszenia;

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19 lipca 2024 roku do godz. 16.00 (decyduje data doręczenia oferty) na adres: Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – XIV GUp 500/21”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 45 1090 1304 0000 0001 4835 1955/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup500 – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 18 lipca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Lokalny
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej