• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-04-25
  • Identyfikator ogłoszenia: #61220

Nieruchomości Włocin, Włocin Kolonia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Karoliny Grędas oraz ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład mas upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest:

1) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Włocin, gmina Błaszki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym: 13/2, obręb: 0046 Włocin, o powierzchni 0,5220 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: SR1S/00060331/1;

2) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Włocin Kolonia, gmina Błaszki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym: 230/3, obręb: 0047 Włocin Kolonia, o powierzchni 0,1850 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: SR1S/00014435/3.

2. Ceny wywoławcze za poszczególne przedmioty sprzedaży opisane w pkt 1 Ogłoszenia wynoszą:

1) 65.500,00 złotych – w przypadku oferty na udział w nieruchomości opisanej w pkt 1) Ogłoszenia;

2) 126.500,00 złotych – w przypadku oferty na udział w nieruchomości opisanej w pkt 2) Ogłoszenia.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 24 maja 2024 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Karoliny Grędas, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie - „oferta zakupu nieruchomości - XIV GUp 412/20”.

4. Syndyk informuje, że pozostałe udziały w nieruchomościach, o których mowa w pkt 1 Ogłoszenia są oferowane do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Artura Grędasa prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 207/20, w którym syndykiem została wyznaczona Aleksandra Marciniak (adres: ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek). Z ogłoszeniem Syndyka masy upadłości Artura Grędas można zapoznać się w Internecie na stronie: www.restrukturyzacja-marciniak.pl

5. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 48 1090 1304 0000 0001 4693 6283/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

6. Ceny wywoławcze wskazane w Ogłoszeniu stanowią ceny netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług, jeżeli przedmiot sprzedaży nie będzie objęty zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, tekst jedn. ze zm.) - zwana dalej również jako u.p.t.u. W przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wezwanie syndyków zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości Karoliny Grędas lub syndykiem masy upadłości Artura Grędasa stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. – według wzoru przygotowanego przez syndyków masy upadłości.

7. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczony w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup412/ – w odpowiedniej zakładce.

9. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 23 maja 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel., e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Miasto Włocin, Włocin Kolonia
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej