• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-04-03
  • Identyfikator ogłoszenia: #60997

Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INCANA S.A. w upadłości w Ścinawie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącego nieruchomości wieczystoksięgowe, maszyny i urządzenia, środki transportowe i formy, szczegółowo opisane przez W. Rogowskiego w operacie z dnia 12.01.2024 r., oraz w:

załączniku nr 1 – operacie szacunkowym prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej halami magazynowymi w granicach działki o nr. ewidencyjnym 156/4 AM-11, obręb 4 Ścinawa, gmina Ścinawa M., powiat lubiński i powierzchni 15 114 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ścinawie przy ulicy Wrocławskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00032618/2 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 31.10.2023 r.;

załączniku nr 2 – operacie szacunkowym prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej halą produkcyjno-magazynową oraz halą namiotową w granicach działki o nr. ewidencyjnym 156/47 AM-11, obręb 4 Ścinawa, gmina Ścinawa M. powiat lubiński i powierzchni 16 610 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ścinawie przy ulicy Wrocławskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00079755/5 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 31.10.2023 r.;

załączniku nr 3 – operacie szacunkowym prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym oraz zespołem budynków produkcyjno-magazynowych w granicach działek o nr. ewidencyjnych 156/8, 156/44, 156/48 AM-11 obręb 4 Ścinawa, gmina Ścinawa, powiat lubiński i powierzchni łącznej 22 905 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ścinawie przy ulicy Wrocławskiej/Wincentego Witosa 10. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026655/8 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 31.10.2023 r.;

załączniku nr 4 – wycena ruchomych środków trwałych, przedmiotów niskocennych oraz form silikonowych do produkcji płytek spółki INCANA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ścinawie, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego z dnia 10.01.2024 r.
(dalej jako „Przedsiębiorstwo upadłego”).
Warunki przetargu:
I. Cenę wywoławczą:
Przedsiębiorstwa upadłego stanowi cena oszacowania, tj. kwota nie niższa niż 12 218 791,00 zł
(dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) netto

II. Termin na składanie ofert: oferty mogą być składne w terminie do dnia 15 maja 2024 r. do godziny 15:00, osobiście lub za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z oznaczeniem na kopercie „LE1L/GUp/6/2023 – Oferta na zakup przedsiębiorstwa INCANA S.A. w upadłości”, przy czym dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie miała będzie data wpływu oferty nie zaś data nadania.
III. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości
10% ceny oszacowania netto w terminie do dnia 15 maja 2024 r. na rachunek masy upadłości INCANA S.A. w upadłości, nr rachunku: 93 1090 2082 0000 0001 2252 2971, z oznaczeniem w tytule przelewu „wadium na zakup przedsiębiorstwa INCANA S.A. w upadłości”.
IV. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 12:00 w sali 211 w Sądzie Rejonowym w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 19.
V. Szczegółowe warunki sprzedaży określone są w „Regulaminie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przetargu lub/i aukcji” dostępnym w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.
VI. Opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa upadłego dostępne są w Kancelarii Syndyka i w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19 w Legnicy (czytelnia akt). Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. oraz pod adresem anna_laskawiec[małpa]poczta.fm.

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • dolnośląskie
Obszar działalności Międzynarodowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej