• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2022-06-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #55935

Sprzedaż działek - Bugaj, gm. Żytno

Sygn. akt V GUp 12/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Józefa Dąbrowskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

a) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działki gruntu o numerach: 185/3, 185/4, 186/3 oraz 186/4, o łącznej powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00057614/8;
b) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Załawie (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 187/2, o łącznej powierzchni 0,2000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059823/0;
c) nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jako lasy, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 187/6, o łącznej powierzchni 0,0356 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00070429/1;
d) nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działki gruntu o numerach: 188/1 i 188/2, o łącznej powierzchni 0,2900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059519/6;
e) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Załawie (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 16, o łącznej powierzchni 0,8600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00058263/9;
f) nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jako łąka, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działki gruntu o numerach: 427 i 447, o łącznej powierzchni 0,5800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059347/9;
g) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działki gruntu o numerach: 174/3, 174/4, 174/5, 175/3 oraz 175/4, o łącznej powierzchni 0,3540 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00086470/8;
h) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowościach Bugaj oraz Załawie Turznia (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 176/2, o łącznej powierzchni 0,2778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00057800/9;
i) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 177/2, o łącznej powierzchni 0,2373 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00060122/6;
j) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 237/1, o łącznej powierzchni 0,5477 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059292/8;
k) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Bugaj (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 238/1, o łącznej powierzchni 0,2577 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00059643/4;
l) nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Sady (gmina Żytno), działka gruntu o numerze: 234/1, o łącznej powierzchni 1,2100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PT1R/00060358/9.

2. Cena wywoławcza na wszystkie nieruchomości opisane pkt 1 Ogłoszenia – w przypadku oferty łącznej - wynosi 733.100,00 złotych netto. Natomiast ceny wywoławcze za poszczególne nieruchomości opisane w pkt 1 Ogłoszenia wynoszą:
a) 129.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1a) Ogłoszenia;
b) 145.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1b) Ogłoszenia;
c) 2.700,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1c) Ogłoszenia;
d) 34.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1d) Ogłoszenia;
e) 14.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1e) Ogłoszenia;
f) 8.500,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1f) Ogłoszenia;
g) 21.600,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1g) Ogłoszenia;
h) 334.900,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1h) Ogłoszenia;
i) 15.400,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1i) Ogłoszenia.
j) 8.600,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1j) Ogłoszenia;
k) 3.700,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1k) Ogłoszenia;
l) 15.700,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1l) Ogłoszenia.

3. Oferta może być złożona na wszystkie albo tylko na niektóre nieruchomości opisane w pkt 1 Ogłoszenia.

4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Józefa Dąbrowskiego, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – gmina Żytno”.

5. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej w dół do pełnego złotego. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 19 1090 1304 0000 0001 4731 0934/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

6. Ceny wywoławcze wskazane w Ogłoszeniu stanowią ceny netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług, jeżeli przedmiot sprzedaży nie będzie objęty zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, tekst jedn. ze zm.) - zwana dalej również jako u.p.t.u. W przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wezwanie syndyka zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. – według wzoru przygotowanego przez syndyka masy upadłości.

7. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/zytno – w odpowiedniej zakładce.

9. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 15 lipca 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu tel. lub e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Miasto Bugaj
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej