• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-03-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #60965

Sprzedaż działki - Lubochenek, gm. Lubochnia

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Ciacha, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/11, o powierzchni 0,1175 ha, między innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 377/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;

2. Cena wywoławcza wynosi 42.944,13 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery 13/100) zł.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku do godz. 16.00 (decyduje data doręczenia oferty) na adres: Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – XIV GUp 500/21”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 45 1090 1304 0000 0001 4835 1955/ Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup500_2 – w odpowiedniej zakładce.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 25 kwietnia 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Lokalny
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej