• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-04-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #51381

Sprzedaż Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości zawiadamia o sprzedaży
z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 14.752.323,00 złotych (słownie złotych: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy), przedsiębiorstwa upadłego na które składa się:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 27, określona w regulaminie konkursu ofert, na którą składa się sześć nieruchomości wieczystoksięgowych o łącznej wartości oszacowania ww. nieruchomości: 12.000.000,00 złotych,
2. Ruchomości, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 7.085.860,00 złotych,
3. Prawa majątkowe, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 583.904,00 złotych,
to jest składników o łącznej wartości: 19 669 764,00 złotych, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania tego majątku to jest za cenę nie niższą niż: 14.752.323,00 złotych.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – OSM w Ozorkowie w upadłości” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (tj. bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Dorota Borkowska – syndyk masy upadłości, Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie do dnia 7 maja 2021 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na rachunek bankowy o numerze 72 1020 3408 0000 4502 0465 0281 prowadzony dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 1.475.232,30 złotych (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 30/100). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 maja 2021 roku. Dodatkowe warunki sprzedaży określa Regulamin konkursu ofert, który został wyłożony w siedzibie Upadłego – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości przy ulicy Cegielnianej 27 w Ozorkowie w godzinach 8.00 – 14.00. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel. 725 309 313), który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pocztą e-mail: kontakt@syndyklodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 725 309 313

Informacje podstawowe

Branża
  • spożywcza
Województwa
  • łódzkie
Miasto Ozorków
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena sprzedaży 14752323 zł
Forma prawna Spółdzielnia
Współpraca posprzedażowa Nie

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej